Reglement

Reglement Stichting Buurt Budget Midden Amersfoort (Stichting BBMA, KvK dossier 55548865) betreffende de wijken Kruiskamp/Koppel, Liendert/Rustenburg en Binnenstad

Algemeen

Artikel 1

Het wijkbudget is bedoeld om middelen beschikbaar te stellen ter bevordering van de leefbaarheid in de wijken.

Artikel 2

1. Over de besteding van het beschikbare budget in een wijk wordt beslist door het Buurt Budget Team, hierna te noemen BBT.

2. Het BBT is exclusief verantwoordelijk voor de besteding van het buurtbudget.

3. Het BBT maakt een opsomming van de wensen en brengt deze in het overleg van het kalenderjaar.

Artikel 3

De wensen worden per wijk door het BBT gehonoreerd. Op 1 januari 2012 zijn er drie wijken, te weten Kruiskamp/Koppel, Liendert/Rustenburg en Binnenstad.

Bestemming budget

Artikel 4

1. Het budget wordt aangewend ten behoeve van een groep bewoners, een gedeelte van een buurt, een aantal buurten in een wijk of de gehele wijk, waarbij het resultaat zal zijn de verbetering van de leefbaarheid.

2. Via de wijkkranten en de websites worden de bewoners op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Er worden aanvraagformulieren in de wijkkranten en op de websites gepubliceerd met vermelding van uiterste datum van inzending.

3. Aan het einde van het budgetjaar wordt via de wijkkranten en de websites bekend gemaakt waaraan het jaarbudget is besteed.

Samenstelling budget

Artikel 5

Het buurtbudget wordt op grond van gemeentelijk beleid toegewezen aan een wijk.

Artikel 6

1. Wensen worden voor een betreffend jaar schriftelijk ingebracht bij het BBT op een daartoe bestemd formulier op basis van een voorstel met nauwkeurige kostenraming. De indiendatum wordt door het betreffende BBT vastgesteld. Het BBT controleert de juistheid en volledigheid van de ingediende wensen en bericht hierover aan de indieners. Als een aanvraag wordt afgewezen, dan wordt dit duidelijk gemotiveerd.

2. Als een aanvrager niet akkoord gaat met een afwijzing van zijn verzoek, dan heeft hij/zij de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuur van de Stichting BBMA. Zij zullen de klager en de budgetcommissie horen alvorens een beslissing te nemen. Binnen één maand na de hoorzitting zal het bestuur de partijen hierover berichten.

3. Mocht de bezwaarmaker zich toch niet kunnen vinden in het standpunt van het stichtingsbestuur dan heeft hij/zij de mogelijkheid om zich te wenden tot de gemeentelijke wijkmanager van de betreffende wijk. Het oordeel van de wijkmanager is bindend.

Artikel 7

Als het jaarbudget van de wijk wordt overschreden en wensen om die reden niet worden gehonoreerd, kunnen dergelijke wensen worden doorgeschoven naar het volgende budgetjaar.

Budgetcommissie

Artikel 8

1. Per wijk is er een BBT. De zittingsduur van een lid bedraagt maximaal drie jaar. Een lid van het BBT kan slechts eenmaal worden herbenoemd voor een termijn van drie jaar.

2. Klachten over de werkwijze en/of samenstelling van de budgetcommissie kunnen worden ingediend bij het bestuur van de Stichting BBMA. Zij zullen de klager en de budgetcommissie horen alvorens een beslissing te nemen. Binnen één maand na de hoorzitting zal het bestuur de partijen hierover berichten. De uitspraak is bindend.

Artikel 9

Het BBT kan gelden ter beschikking stellen aan een andere wijk t.b.v. het verwezenlijken van wensen, die wijkoverschrijdend zijn.

Artikel 10

De uitvoering van de gehonoreerde wens vindt plaats binnen het kalenderjaar na de toekenning. Afwijkingen van deze termijn worden schriftelijk vastgesteld door het BBT.

Criteria toewijzing buurtbudgetten

Artikel 11

Onderscheid ideeën: de ideeën zijn te onderscheiden in 2 hoofdsoorten.

Eerste hoofdsoort: aanleg van voorzieningen t.b.v. de leefbaarheid van een buurt, zoals bloembakken, speeltoestellen en dergelijke.

Tweede hoofdsoort: festiviteiten zoals buurt- en straatfeesten, barbecues, koffiemiddagen met bewoners.

Artikel 12

Algemene criteria

Ideeën ter verbetering van de leefomgeving hebben een hogere prioriteit dan ideeën met betrekking tot festiviteiten.

Kortom: ideeën van de eerste hoofdsoort hebben voorrang boven de ideeën van de tweede hoofdsoort als bedoeld in artikel 11.

Criteria inzake ideeën van de tweede hoofdsoort:

Organisatiekosten worden apart vermeld in de aanvraag. Het betreft hier de kosten van bijvoorbeeld de huur van barbecues met brandstof, stoelen, tent, veiligheid, vergunning, oproep aan bewoners.

Bij alle activiteiten van de tweede hoofdsoort wordt er van uit gegaan dat de deelnemers minimaal 50% zelf bijdragen. Consumpties komen uitsluitend in bijzondere gevallen in aanmerking voor vergoeding, e.e.a. ter beoordeling van het betreffende BBT. Als niet alle aanvragen volgens de geldende regels gehonoreerd kunnen worden dan beslist het BBT bij meerderheid van stemmen.

Stichting Buurtbudgetten

Artikel 13

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen, uit elke wijk één.

De leden worden benoemd door de Wijkbeheerteams/BBN. De zittingsduur bedraagt maximaal vijf jaar.

Om de continuïteit te handhaven zal de eerste keer een bestuurslid al na drie jaar worden vervangen en een tweede bestuurslid na vier jaar. Na een onderbreking van een jaar kan een ex-bestuurslid weer benoemd worden.

Artikel 14

Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar in vergadering bijeen.

Wijzigingen in reglement

Artikel 15

Het Stichtingsbestuur is uitsluitend bij meerderheid van stemmen en na beraad met de betreffende BBT’s bevoegd het reglement te wijzigen.

Amersfoort, 23 juni 2012. Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 06 maart 2013.